Bases 2015 | LLIURE


XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes
Categoria LLIURE


CONCURSANTS

Hi podrà participar tothom qui vulgui i que tingui més de 16 anys.

OBRES

Cada participant hi podrà presentar una sola obra. Aquesta haurà de ser inèdita i no haver estat premiada en cap altre concurs. En cas d’haver-hi text, aquest haurà d’estar escrit en català.

TEMA, MODALITAT, FORMAT

El tema i la tècnica són lliures. L’extensió de cada historieta serà d’una a quatre pàgines. Totes les obres hauran de presentar-se en una còpia de bona qualitat impresa a una sola cara i de tamany A4, sense grapar, acompanyada d’un cd amb l’obra en format digital (jpg, A4, 150 ppp). En cap cas s'acceptaran originals.

PRESENTACIÓ

Cada obra es presentarà sota un únic títol, sense signar, acompanyada d’un sobre amb el mateix títol i que contingui les dades d’inscripció amb les dades personals de l’autor o autors.

LLOC I TERMINI

Els treballs han d’anar adreçats a l’Ajuntament de Calldetenes (Plaça 11 de setembre, s/n 08506 Calldetenes OSONA), indicant en el sobre XXII CONCURS DE CÒMICS DE CALLDETENES i la categoria dins la qual participa.
El termini de recepció de les obres és el 28 d’agost de 2015.

PREMIS
1r premi: dotat amb 800 € pel Consell Comarcal d'Osona
2n premi: dotat amb 400 € per L'Espardenya Teatre
3r premi: dotat amb 200 € per L'Espardenya Teatre

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ

L’adjudicació dels premis es farà durant la Festa Major de Calldetenes, en un acte que es celebrarà el dissabte dia 19 de setembre de 2015, a l’Auditori Teatre de Calldetenes. En el transcurs de l'acte, les obres premiades estaran exposades al mateix Auditori-Teatre. A partir d’aquest dia, totes les obres, premiades i no premiades, restaran penjades a la web del concurs (comicscalldetenes.tk) durant un any.

PROPIETAT DE LES OBRES

No es retornaran els treballs presentats (recordem que són còpies, no originals). Els treballs premiats restaran en poder de l’organització a fi i efecte d'ésser arxivats per a la memòria del concurs (els no premiats es destruïran). Tampoc es retornaran els cds i/o llapis de memòria.
L’organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades en mitjans de comunicació diversos (premsa, internet, etc).
Els autors donaran permís a una possible publicació col·lectiva dels treballs presentats que es pogués portar a terme en un futur, i en la qual sols hi tindrien cabuda obres presentades en el mateix concurs. L’edició impresa seria de caire cultural o de promoció i no tindria finalitats comercials.

JURAT

El jurat estarà format principalment per membres del col.lectiu Co,Co,Còmic!
Els premis podran ser declarats deserts. La decisió del jurat és inapel·lable.

NOTES

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització podrà introduïr-hi, si ho creu necessari, les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs. L’organització no es fa responsable de les opinions i continguts expressats pels autors en els còmics a concurs.
El XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes forma part dels XXXVI Premis Literaris de Calldetenes.
Per a més informació: Ajuntament de Calldetenes | telèfon 93 886 31 05 | www.calldetenes.cat


Calldetenes, maig  de 2014

Categoría LIBRE

CONCURSANTES

Podrá participar todo el que quiera y que tenga más de 16 años.

OBRAS

Cada participante podrá presentar una sola obra. Esta deberá ser inédita y no haber sido premiada en ningún otro concurso. En caso de haber texto, éste deberá estar escrito en catalán.

TEMA, MODALIDAD, FORMATO

El tema y la técnica son libres. La extensión de cada historieta será de una a cuatro páginas. Todas las obras deberán presentarse en una copia de buena calidad impresa en una sola cara y de tamaño A4, sin grapar, acompañada de un cd con la obra en formato digital (jpg, A4, 150 ppp). En ningún caso aceptarán originales.

PRESENTACIÓN

Cada obra se presentará bajo un único título, sin firmar, acompañada de un sobre con el mismo título y que contenga los datos de inscripción con los datos personales del autor o autores.

LUGAR Y PLAZO

Los trabajos deben ir dirigidos al Ajuntament de Calldetenes (Plaça 11 de setembre, s / n 08506 Calldetenes OSONA), indicando en el sobre XXII CONCURS DE CÒMICS DE CALLDETENES y la categoría en la que participa.El plazo de recepción de las obras es el 28 de agosto de 2015.

PREMIOS

1er premio: dotado con 800 € por el Consell Comarcal d'Osona2º premio: dotado con 400 € por Espardenya Teatre3º premio: dotado con 200 € por Espardenya Teatre

ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN

La adjudicación de los premios se hará durante la Festa Major de Calldetenes, en un acto que se celebrará el sábado día 19 de septiembre de 2015, en el Auditori Teatre de Calldetenes. En el transcurso del acto, las obras premiadas estarán expuestas en el mismo Auditori Teatre. A partir de este día, todas las obras, premiadas y no premiadas, quedarán colgadas en la web del concurso (comicscalldetenes.tk) durante un año.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS

No se devolverán los trabajos presentados (recordemos que son copias, no originales). Los trabajos premiados quedarán en poder de la organización a fin de ser archivados para la memoria del concurso (los no premiados se destruirán). Tampoco se devolverán los cds y / o lápices de memoria.La organización se reserva el derecho de reproducir las obras premiadas en medios de comunicación diversos (prensa, internet, etc).Los autores darán permiso a una posible publicación colectiva de los trabajos presentados que se pudiera llevar a cabo en un futuro, y en la que sólo tendrían cabida obras presentadas en el mismo concurso. La edición impresa sería de tipo cultural o de promoción y no tendría fines comerciales.

JURADO

El jurado estará formado principalmente por miembros del colectivo Co, Co, Còmic!Los premios podrán ser declarados desiertos. La decisión del jurado es inapelable.

 

NOTAS

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. La organización podrá introducir en él, si lo cree necesario, las modificaciones que estime convenientes para el funcionamiento del concurso. La organización no se hace responsable de las opiniones y contenidos expresados ​​por los autores en los cómics a concurso.El XXIV Concurs de Còmics de Calldetenes forma parte de los XXXVI Premis Literaris de Calldetenes.Para más información: Ajuntament de Calldetenes | teléfono 93 886 31 05 | www.calldetenes.cat

Calldetenes, Mayo de 2014